STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO


§ 1
Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę "Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowych Szybowców i Samolotów" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001r. nr.79 poz.855 z późn. am.)

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Będzinie-Grodźcu.

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz ocalenia pamiątek związanych z działalnością byłej Szkoły Szybowcowej na wzgórzu 2. Parcina w Będzinie- Grodźcu i wszelkich pamiątkach związanych z historią polskiego lotnictwa.
3. Promocja i popieranie wszelkiej działalności związanej z modelarstwem i sportami lotniczymi.
4. Odbudowa lub budowa od podstaw replik szybowców motoszybowców i samolotów sportowych z okresu 1930 - 1939 związanych z działalnością byłej szkoły szybowcowej na Parcinie i z historią lotnictwa polskiego tego okresu.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne uczestniczenie w życiu publicznym i społecznym miasta Będzina i powiatu będzińskiego.
2. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji powiatowej i samorządowej w przypadku tworzenia i wdrażania programów z zakresu sportu i rekreacji, ożywienia życia kulturalnego dzielnicy Będzin- Grodziec, ochrony naturalnego środowiska wzgórza Parcina z jej fauną i florą.
4. Prowadzenie działalności kulturalnej, modelarskiej i sportowo rekreacyjnej.
5. Wspieranie działań zmierzających do odbudowy ruin byłego hangaru szybowcowego na wzgórzu Parcina i przekształcenie go w placówkę kulturalno- muzealną.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.


...STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010